Missie en waarden

Wat?

De Sociale Kruidenier Evergem (SKE) is een winkel waar mensen in armoede tegen sterk verminderde prijzen basisproducten kunnen aankopen. Aan de Sociale Kruidenier Evergem is ook een ontmoetingsruimte gekoppeld waar ruimte is voor sociaal contact

Er is een aanbod aan voedings- en verzorgingsproducten.

Wie toegelaten is tot de Sociale Kruidenier Evergem kan er op zaterdag- en op maandagvoormiddag (van 10:00 tot 12:00) inkopen doen.

De winkel is gesloten op wettelijke feestdagen.

In juli en augustus is de winkel enkel open op zaterdagen.

Onze missie

We streven ernaar om mensen in armoede zoveel mogelijk;

 • te helpen aan betaalbare voedings- en verzorgingsproducten
 • kwalitatieve en gezonde voedingsproducten aan te bieden
 • de keuze te laten in wat ze aankopen
 • een budget te laten spenderen volgens gezinsgrootte
 • een warm onthaal te geven
 • een luisterend oor met afstemming op de noden waar mogelijk

Voor wie?

Voor mensen uit de gemeente Evergem die door het OCMW Evergem een erkenning hebben verkregen voor één van volgende categorieën:

 1. begunstigde van een leefloon
 2. mensen zonder vaste woonplaats (daklozen)
 3. personen zonder papieren
 4. illegalen
 5. vluchtelingen
 6. personen onder de Europese armoedegrens
 7. personen in collectieve schuldbemiddeling, met dossier budgetbeheer of begeleiding binnen OCMW, met beperkt leefgeld
 8. personen onder voorlopige bewindvoering
 9. personen met hoge medische kosten
 10. personen die recht hebben op aanvullende financiële steun

Procedure

De aanvraag als klant bij de SKE gebeurt middels een volledig ingevuld doorverwijsformulier dat aangevraagd wordt bij de maatschappelijk assistent van het OCMW Evergem. Het volledig ingevuld doorverwijsformulier wordt door het OCMW Evergem doorgestuurd naar de SKE (socialekruidenierevergem@gmail.com ). De aanvrager gaat er dan ook mee akkoord dat de persoonsgegevens van dit aanvraagformulier worden verwerkt en opgeslagen door de SKE.

SKE maakt voor de aanvrager een persoonlijke klantenkaart aan. Deze kan afgehaald worden in de SKE winkel, Hoeksken 68, ten vroegste één week na ontvangst van het volledig ingevuld doorverwijsformulier. Afhaling klantenkaart is enkel mogelijk tijdens de openingsuren.

Een doorverwijsformulier moet elke zes maanden worden vernieuwd (einddatum wordt vermeld op het doorverwijsformulier). De klant neemt hiervoor zelf de nodige stappen bij het OCMW Evergem.

De klant moet zich persoonlijk aanbieden met zijn klantenkaart. Zonder klantenkaart is aankopen niet mogelijk. Controle van de identiteit door SKE moet mogelijk gemaakt worden. De SKE zal een maandbudget opladen op de klantenkaart afhankelijk van de gezinssamenstelling doorgegeven op het doorverwijsformulier. Dit budget moet tijdens de maand worden besteed en is niet overdraagbaar. De SKE kan ook een gratis budget toekennen voor bepaalde artikel waarvan de klant een maximum aantal mag meenemen. De SKE kan voor bepaalde goederen een logistieke bijdrage vragen. De aankoopprijs en de eventueel van toepassing zijnde logistieke bijdrage zal duidelijk aangegeven zijn bij de producten. De klant brengt zelf een boodschappentas mee.

Bij de afrekening krijgt de klant een ticket waarop volgende zaken worden vermeld:

 • Totaal bedrag van de aankopen
 • Saldo te besteden bedrag tijdens de maand
 • Einddatum gebruik klantenkaart (hernieuwing aanvraag bij OCMW)

Bij verlies van de klantenkaart dient de klant hiervan melding te maken bij de SKE (via socialekruidenierevergem@gmail.com of in de winkel tijdens de openingsuren). Een nieuwe kaart wordt aangemaakt en kan afgehaald worden in de SKE winkel, Hoeksken 68, ten vroegste één week na aangifte. Bij herhaaldelijk verlies binnen één kalenderjaar zal een wachttijd worden ingelast van één maand.

Klanten kunnen worden geschrapt uit de lijst van de Sociale Kruidenier Evergem als:

 1. hun financiële of sociale toestand gewijzigd is en ze daardoor niet meer voldoen aan de criteria van categorie 1 tot 7. De klanten brengen de Sociale Kruidenier Evergem zo vlug mogelijk op de hoogte van de aanpassing in hun financiële of sociale toestand.
 2. ze verhuizen buiten de gemeente Evergem.
 3. ze medewerkers of vrijwilligers van de Sociale Kruidenier Evergem niet respectvol behandelen (beledigen, bedreigen, fysiek aanvallen, …).
 4. ze producten van de Sociale Kruidenier niet voor eigen gebruik aankopen (weggooien, doorverkopen of weggeven aan derden).

De klanten worden schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht van de schrapping van de lijst voor de Sociale Kruidenier Evergem. Hun klantenkaart wordt geblokkeerd. De schrapping is voor een periode van één jaar. Bij herhaling volgt een definitieve schrapping. Tegen de beslissing van de SKE is geen beroep mogelijk.

Te besteden bedrag

Het te besteden maandbedrag is afhankelijk van de gezinsgrootte.

 • Kaarthouder: 30 €/maand
 • Extra volwassenen: 20 €/maand/volwassene
 • kinderen: 10 €/maand/kind

Het maandbedrag is vrij te besteden (met inbegrip van producten waarvoor enkel een bijdrage in de logistieke kosten wordt aangerekend)

Volwassen = > 13 jaar                          Kind = ≤ 13 jaar

Producten waarvoor enkel een bijdrage in de logistieke kosten wordt aangerekend zijn producten die gratis verkregen worden bij warenhuizen, door schenkingen of bij organisaties zoals de Voedselbank O-Vl. De logistieke kost dekt een deel van de handelingskosten van de SKE.

Bepaalde goederen kunnen, afhankelijk van het aanbod, gratis worden meegegeven. Het aantal hiervan zal ook geregeld worden in functie van aanbod en van de gezinsgrootte.

Het te besteden bedrag (vrij of met enkel een logistieke kost) en het aantal en soort gratis producten wordt maandelijks opgeladen op de klantenkaart. De SKE kan de te besteden bedragen elke maand éénzijdig wijzigen.